Sahana deployment in Greece


<< Download brochure >>

Sahana deployment in Greece Open Call
(English text below)

Π
λατφόρμα υποστήριξης Sahana στην Ελλάδα – Ανοικτή πρόσκληση

Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδος (ΕΠΕ), η ομάδα Κοινωνικής Μέριμνας στην Πληροφορική (ICT4dascgr) και ο διεθνής οργανισμός Sahana συνεργάζονται για την υποστήριξη των προσφύγων και των εθελοντικών ομάδων στα νησιά πρώτης υποδοχής.

Η πλατφόρμα Sahana είναι διεθνώς βραβευμένο ελεύθερο λογισμικό (ΕΛ/ΛΑΚ) για τη διοικητική υποστήριξη (logistics) ομάδων εθελοντών/διάσωσης, οργανισμών παροχής βοήθειας και ΜΚΟ αρωγής σε περιστατικά έκτακτης ανάγκης και φυσικών καταστροφών. Με την επιχειρησιακή ανάπτυξη της πλατφόρμας στην Ελλάδα ενισχύεται καθοριστικά η διοικητική υποστήριξη (logistics) των ομάδων, των οργανισμών, αλλά και των μεμονωμένων εθελοντών που εμπλέκονται ενεργά στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, καθώς και η καλύτερη συνεργασία τους με τις μεγαλύτερες ΜΚΟ και τους αρμόδιους κρατικούς φορείς.

Καλούμε

Ομάδες εθελοντών, οργανισμούς παροχής βοήθειας, κοινωνικής αρωγής και ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στα νησιά πρώτης υποδοχής να αγκαλιάσουν την προσπάθεια και να συνδράμουν στην επιτυχημένη της επιχειρησιακή εφαρμογή.

Η πλατφόρμα Sahana θα είναι διαθέσιμη μέσω του διαδικτύου ως εφαρμογή web, με ελεύθερη πρόσβαση για όλους και με μία ή περισσότερες ομάδες διαχείρισης που θα ενημερώνουν καθημερινά τη βάση δεδομένων υποστήριξης.

Η συλλογή, ενοποίηση και μορφοποίηση των δεδομένων γίνεται από την ελληνική ομάδα Sahana και στη συνέχεια ενσωματώνονται στον ιστότοπο της εφαρμογής (live deployment), η οποία σύντομα θα είναι σε πλήρη λειτουργία στην παρακάτω διεύθυνση:

http://refugees.sahana.io/

Αρχικά η πλατφόρμα προβλέπεται να καλύπτει τις περιοχές της Λέσβου, Χίου, Σάμου, Κω, Λέρου και Καλύμνου, με προοπτική για επέκταση στη συνέχεια και σε άλλα σημεία σε όλη την Ελλάδα. Μεταξύ άλλων, η πλατφόρμα θα προσφέρει διοικητική υποστήριξη (logistics) στα παρακάτω:

 • Καταγραφή σημείων και ποσότητας εφοδίων πρώτης ανάγκης

 • Καταγραφή σημείων και ποσότητας ιατροφαρμακευτικού υλικού

 • Καταγραφή σημείων παροχής ιατροφαρμακευτικής φροντίδας

 • Καταγραφή ομάδων/εθελοντών/οργανισμών αρωγής ανά περιοχή

 • Καταγραφή αναγκών και σημείων ενδιαφέροντος

 • Καταγραφή και αναζήτηση αγνοουμένων (κυρίως παιδιών)

 • Ανακοινώσεις για συγκέντρωση υλικού (τρόφιμα, ρούχα, καταλύματα)

 • Άμεση ενημέρωση ως προς την κατάσταση της κρίσης

 • Άμεση ενημέρωση ως προς την πρόβλεψη καιρού

 • Χαρτογράφηση όλων των παραπάνω σε διαδραστικούς χάρτες

Για την κατασκευή της βάσης δεδομένων υποστήριξης ζητείται σε πρώτη φάση η παροχή πληροφοριών/δεδομένων σχετικά με όλα τα παραπάνω, αρχικά σε σχέση με διαθέσιμες υποδομές και σημεία ενδιαφέροντος (αποθήκες, εφόδια, προσωπικό, τοποθεσίες).

Παράλληλα, μέχρι την πλήρη ενεργοποίηση της πλατφόρμας Sahana, έχουν ήδη υλοποιηθεί και βρίσκονται σε στάδιο δοκιμαστικής χρήσης ή επιχειρησιακής ανάπτυξης ξεχωριστές πλατφόρμες παρόμοιας λειτουργικότητας, οι οποίες θα διασυνδεθούν μεταξύ τους και με το Sahana:

Prometheus @ Χίος:

Prometheus @ Σάμος:

 • (under construction)

Prometheus @ Λέσβος:

 • (under construction)


Οι επικεφαλής των ομάδων εθελοντών και ΜΚΟ που δρουν στις αντίστοιχες περιοχές
μπορούν από σήμερα να δηλώνουν διαθεσιμότητα και γενικές πληροφορίες, ενώ στη συνέχεια θα υπάρξουν περαιτέρω λεπτομέρειες για τον τρόπο ανταλλαγής δεδομένων (format/sheets). Οι σχετικές πληροφορίες, που πρέπει να μπορούν με κάποιο τρόπο να επιβεβαιωθούν, μπορούν (επωνύμως) να στέλνονται ηλεκτρονικά στην παρακάτω διεύθυνση:

Email: sahana@ict4dascgr.eu

Είναι ευθύνη όλων μας, ειδικά στις παρούσες εξαιρετικά δύσκολες συγκυρίες για όλους, να δείξουμε έμπρακτα το ενδιαφέρον και τη στήριξή μας σε όσους αυτή τη στιγμή παλεύουν για την επιβίωσή τους στα σύνορά μας, χωρίς καμία διάκριση.

Καλούμε όλους να στηρίξουν με κάθε τρόπο το φιλόδοξο αυτό εγχείρημα, το οποίο στις δύσκολες χειμερινές συνθήκες που έρχονται μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στην διάσωση ζωών.
 

Περισσότερες πληροφορίες:

Ένωση Πληροφορικών Ελλάδος (ΕΠΕ):

Ομάδα ICT4dascgr:

Υποβολή διαθεσιμότητας/δεδομένων:

#Sahana4Greece @ Fosscomm 2015 (7th Nov, Athens, Greece)

Prometheus @ Fosscomm 2016 (16-17 Apr, Athens, Greece)

Sahana Foundation / Platform:

----------
 

Sahana deployment in Greece – Open call

Hellenic Informatics Union (HIU), the Greek ICT4D team (ICT4dascgr) and Sahana Foundation come together for the first time and collaborate for the support of refugees and volunteering teams in the frontline islands in Eastern Aegean sea.

Sahana platform is an internationally recognized and award-winning free software (FOSS) for logistical support of volunteering/rescue teams, relief organizations and NGOs in emergency response situations and disaster relief missions. The operational deployment of Sahana in Greece provides a substantial boost to the logistics of teams, organizations and even individual volunteers that engage actively in the islands of eastern Aegean sea, as well as improved collaboration and coordination with larger NGOs and access to state infrastructures.

Open Call to

Volunteering teams, aid/relief organizations and NGOs that are active in the frontline islands to support our endeavor and collaborate with us for a successful operational deployment.

The Sahana platform will be available via Internet as a Web Application, with free access to everyone and with one or more administration teams that will update the platform database on a daily basis.

The collection, merging and formatting of the data is conducted by the Greek Sahana team and subsequently they are imported in the website of the platform (live deployment), which will be fully functional very soon in the following address:

http://refugees.sahana.io/

At first, the platform will support the islands of Lesvos, Chios, Samos, Kos, Leros and Kalimnos, with a plan to extend it to other areas of interest in Greece. It will provide logistical support and various features, including:

 • Sites and volumes of general supplies

 • Sites and volumes of medical supplies

 • Sites providing first aid and medical care

 • Registry for teams/volunteers/organizations per region

 • Requests for supplies/support and sites of interest

 • Missing person finder (especially children)

 • Announcements for gathering of supplies (food, clothes, shelters)

 • Latest situation reports (SitRep)

 • Weather forecasts (local/regional)

 • Interactive maps with all the information above

For the construction of the database the immediate request is for people on the ground to provide information/data regarding all the aforementioned features, primarily with regard to available infrastructure, sites and volumes of resources.

At the same time, until Sahana is fully deployed and operational, several smaller platforms with similar functionality are already in use or prepared for immediate deployment in the Greek islands, with a plan to be interconnected and integrated at a subsequent phase with Sahana:

Prometheus @ Chios:

Prometheus @ Samos:

 • (under construction)

Prometheus @ Lesvos:

 • (under construction)


The chiefs of volunteering teams and NGOs that are active in these areas can immediately respond with a declaration of availability, as well as general information, and soon they will be notified with details about the exact data exchange protocol (format/sheets). The referenced information, which should be verifiable in some way, can be sent (not anonymously) electronically to:

Email: sahana@ict4dascgr.eu

It is our collective responsibility, especially under these extremely difficult times for all of us in Greece, to show our support and solidarity in practice, to all those people that are struggling every day for their survival under life-threatening conditions.

We call upon everyone to support this ambitious endeavor any way they can. Under the harsh weather of the upcoming winter, this is something that can literally save lives.
 

More Information:

Hellenic Informatics Union (HIU):

Greek ICT4D team (ICT4dascgr):

Submit availability/data:

#Sahana4Greece @ Fosscomm 2015 (7th Nov, Athens, Greece)

Prometheus @ Fosscomm 2016 (16-17 Apr, Athens, Greece)

Sahana Foundation / Platform:

----------


ICT4dascgr

Powered by GroupSpaces · Terms · Privacy Policy · Cookie Use · Create Your Own Group